Nomas noteikumi

Vispārējie noteikumi

 • Iznomātājs nodod Nomniekam Inventāru līgumā noteiktajā vietā un laikā.
 • Nomnieks atdod Inventāru Iznomātājam līgumā noteiktajā vietā un laikā līdz nomas termiņa beigām. Ja inventāru nav iespējams atgriezt laikā, Iznomātājam ir pienākums par to ziņot. Ja Inventārs netiek atdots noteiktajā vietā un laikā, Nomnieks piekrīt, ka samaksas apjoms palielinās proporcionāli nomas dienu skaitam atbilstoši cenrādim.
 • Ja inventārs netiek atgriezts noteiktajā vietā un laikā, un Nomnieks par to nebrīdina Iznomātāju, Nomnieks piekrīt, ka Līguma priekšmets tiek uzskatīts par zagtu.
 • Inventārs tiek nodots un atdots, sastādot pieņemšanas-nodošanas aktu, kas ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa. Jebkuri Inventāra bojājumi, ja tādi ir, atzīmējami pieņemšanas-nodošanas aktā. PN aktu paraksta gan inventāra nodošanas laikā, gan inventāra atgriešanas laikā.
 • Parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu, Nomnieks apliecina, ka ir saņēmis Inventāru labā tehniskā stāvoklī un lietošanas kārtībā.
 • Nomnieks atdod Inventāru tādā pašā tehniskā un vizuālā stāvoklī, kādā inventārs tika saņemts, izņemot nomas laikam atbilstošu mehānisko nodilumu. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā Iznomātājam ir tiesības prasīt papildus samaksu par Inventāra apkopi saskaņā ar Iznomātāja apstiprinātu cenrādi vai pēc Iznomātāja speciālistu vērtējuma.
 • Nomnieks nav tiesīgs Inventāru atsavināt, apgrūtināt ar lietu tiesībām vai pakļaut jebkāda veida saistībām.
 • Nomnieks nav tiesīgs inventāru nodot lietošanā citām personām bez Iznomātāja atļaujas.
 • Nomnieks drīkst izvest Inventāru ārpus Latvijas Republikas robežām tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu.
 • Nomnieks ir atbildīgs par iznomāto priekšmetu lietošanu un, parakstot šo līgumu, apliecina, ka zina, kā ar tiem rīkoties un apņemas ievērot visus normatīvajos aktos noteiktos noteikumus un ievērot tehniskajā specifikācijā noteiktos bezpilota lidaparāta izmantošanas ierobežojumus (Mavic 2 Pro tehniskā specifikācija).
 • Ja Inventārs nomas laikā ir bojāts, iet bojā, tiek pazaudēts vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar Inventāru atdod Nomnieka vainas dēļ vai bez tās, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktā norādīto Inventāra vērtību un šī līguma nosacījumiem. Nomnieks nedrīkst veikt Inventāra remontu bez Iznomātāja piekrišanas un ir materiāli atbildīgs par nekvalificēti izdarīta remonta bojājumiem  un to  novēršanu. Zaudējumu  apmēru nosaka Iznomātāja speciālisti.
 • Ja Nomnieks izmanto Inventāru neatbilstoši tam paredzētajam pielietojumam, pārkāpj noteikumus vai bojā to, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt atdot Inventāru pirms nomas termiņa beigām, neatmaksājot Nomniekam nomas maksu.
 • Ja tiek nomāts drons, Nomniekam ir jābūt reģistrētam e.caa.lv sistēmā kā ekspluatantam. Nomnieks ir kā ekspluatants un marķē dronu ar savu ekspluatanta numuru.
 • Nomniekam ir jāveic lidojumi atbilstoši normatīvajiem aktiem. Ja Nomnieks pārkāpj noteikumus un tiek administratīvi sodīts, Nomniekam ir pienākums segt visus zaudējumus, kas saistīti ar noteikumu pārkāpšanu, lai drons netiktu aizturēts. Ja drons tiek aizturēts, Nomniekam ir pienākums veikt visas darbības, lai pēc iespējas īsākā laika posmā atgūtu dronu. Drona aizturēšanas gadījumā Nomniekam ir jāsedz nomas maksa par visām dienām (kad Iznomātājam tas nav iespējams Nomnieka vainas dēļ) atbilstoši cenrādim.
Norēķinu kārtība
 • Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu par Inventāra nomu, kas norādīta pieņemšanas-nodošanas aktā.
 • Iznomātājs nodod Inventāru Nomniekam pēc nomas maksas saņemšanas pilnā apmērā.
 • Laika vienība nomas maksas aprēķināšanai ir 1 diena (24 stundas), šī līguma izpratnē 1 diena tiek skaitīta no laika, kad inventārs tiek iznomāts. Precīzs laiks tiek norādīts Pieņemšanas – nodošanas aktā.
 • Ja Nomnieks nav atdevis Inventāru līgumā noteiktajā laikā, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu, kas Nomnieku neatbrīvo no līguma izpildes:
 • Ja līgumā noteiktais nomas termiņš ir bijis viena diena vai vairāk, par nokavējumu, kas nepārsniedz 5 (piecas) stundas, tiek aprēķināts līgumsods pēc stundas likmes, kas šī līguma izpratnē ir nolīgtā dienas nomas maksa dalīta ar 24 stundām, par pilnu stundu uzskatot vairāk nekā 30 minūtes;
 • Ja līgumā noteiktais nomas termiņš ir bijis viena diena vai vairāk, par nokavējumu, kas pārsniedz 5 (piecas) stundas, tiek aprēķināts līgumsods pēc dienas likmes  atbilstoši nolīgtajai dienas nomas maksai;
 • Līgumsods un zaudējumu atlīdzība Nomniekam jāsamaksā Iznomātājam ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā, ja Līdzēji rakstiski nevienojas par citu samaksas termiņu.
 • Ja Nomnieks nepiekrīt Iznomātāja aprēķinātajam zaudējumu apmēram un uzņemas patstāvīgi veikt Inventāra remontu vai apkopi, Nomnieks maksā pilnu nomas maksu par Inventāru līdz tā atdošanai lietošanas kārtībā Iznomātājam.
 • Ja Nomnieks kavē Iznomātāja noteikto zaudējumu atlīdzību, Nomnieks maksā pilnu nomas maksu par visu apmaksas kavējuma laiku.
 • Kompensācija par neizmantoto nomas laiku, nododot inventāru pirms šajā līgumā noteiktā nomas termiņa beigām, netiek izmaksāta.
 • Maksājumi izdarāmi veicot pārskaitījumu uz Iznomātāja norēķinu kontu.
Drošības garantijas
 • Iznomātājam ir tiesības prasīt Nomniekam iemaksāt drošības naudu uz nomas laiku Inventāra vērtības pilnā vai daļējā apmērā, vai arī pieņemt citus drošības garantus. Drošības naudu Nomnieks iemaksā skaidrā naudā, kas tiek norādīta pieņemšanas-nodošanas aktā.
 • Iznomātājam ir tiesības no drošības naudas bezstrīdus kārtībā ieturēt visus šajā līgumā noteiktos maksājumus, kas nav savlaicīgi veikti, un segt Nomnieka radītos zaudējumus.
 • Ja Nomnieks ir izpildījis līguma noteikumus, Iznomātājs atmaksā drošības naudu pilnā apmērā, kas tiek norādīts pieņemšanas-nodošanas aktā.
 • Ja Nomnieks nepilda līguma noteikumus un savlaicīgi neveic maksājumus, Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājs nodod maksājumu iekasēšanu pirmstiesas ceļā (inkasso) vai parāda piedziņu tiesas ceļā trešajai personai, un Nomnieks apņemas segt visus izdevumus, kas saistīti ar kavēto maksājumu iekasēšanu vai parāda piedziņu. Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājs nodod trešajai personai datus par Nomnieku, kas ir Iznomātāja rīcībā, maksājumu iekasēšanas vai parāda piedziņas procedūras nodrošināšanai.


Atpakaļ